Kooli teated

Õppetunni läbiviimine virtuaalkeskkonnas

Õppetunni läbiviimine virtuaalkeskkonnas.

Tunnis osalemine

 1. Õppetöö korraldamisel lähtume kehtivast tunniplaanist.
 2. Õpilasel on kohustus osaleda tunniplaanijärgsetes tundides.
 3. Läbiviidavad veebitunnid toimuvad Google Meet keskkonnas, kui aineõpetajaga pole kokku lepitud teisiti.
 4. Kui õpilase IT vahendid ei võimalda distantsõppes osaleda, siis teavitab lapsevanem sellest kooli. Koostöös lapsevanemaga leitakse toimivad suhtlus- ja juhendamisvõi­ma­lused.

Isikuandmete kaitse 

Videotunnis osalejad peavad käituma nii, et oleks tagatud teiste tunnis osalejate isikuandmete kaitse. Tundide salvestuste või õppeülesannete käigus loodud materjale ei tohi jagada ega teha mingil kombel avalikuks ilma sellel olevate isikute nõusolekuta.

Veebitunni reeglid õpilastele

Veebitund on nagu iga teine koolitund, ainult õpetaja ei ole Sinuga ühes ruumis, vaid teiselpool ekraani. Nii nagu klassiruumis, on ka virtuaalses tunnis kindlad reeglid. Tunni õnnestumiseks pea nendest reeglitest kinni:

 • enne veebitunni algust veendu, et Sinu nutiseadmed võimaldavad tunnis osalemist. Sa pead kuulma ja nägema tunnis toimuvat ning saama õpetajaga suhelda;
 • õpetaja on saatnud Sulle veebitunni lingi e-kooli. Vaata kella ja sisene virtuaalsesse klassiruumi mõni minut enne tunni algust​, et õpetaja saaks tunniga õigeaegselt alustada;
 • kui ei saa ühendust, anna sellest õpetajale teada;
 • veebitunni ​linki või IDd võõrastega ei jagata;
 • tundi sisenevad ainult selle klassi õpilased;
 • lülita välja raadio, televiisor jm​,​ et ei tekiks kajaefekti ja ei hajuks tähelepanu;
 • tundi sisenedes tervita õpetajat;
 • veebitunnis osale oma nime ja näoga​.​ Anonüümne osaleja loetakse puudujaks;
 • veebitund on aeg õppimiseks ja õpetajalt küsimiseks​, kasuta seda aega vastutustundlikult;
 • veebitunnis räägib ÜKS inimene korraga​.​ Kui soovid sõna, anna sellest õpetajale märku (chatis või veebikaamera kaudu käega). Vahele ei sega, teiste arvamust ja vastuseid ei halvusta;
 • tunni ajal teemasse mittepuutuvaid materjale ei vaadata ega jagata klassikaaslastega;
 • tunni lõpetab õpetaja.

 

Õppeülesanded ja hindamine

 1. Õpetaja paneb vastavalt kehtivale tunniplaanile õpijuhendid   e-kooli tunni kirjeldusse ning dubleerib need ka koduse tööna samale kuupäevale hiljemalt tunni toimumise päeva kella 8.00-ks. Kodust tööd eraldi ei anta.  Päeva jooksul uusi ülesandeid õpetajad juurde ei anna.
 2. Kui õpetaja pole e-koolis märkinud töö esitamise tähtaega, siis tuleb kodune töö esitada tunni toimumise päeval hiljemalt kella 17.00ks (hilisem kellaaeg võib olla erandjuhul aineõpetajaga kokkuleppel).
 3. Kui õppeülesande täitmiseks on ette nähtud pikem ajaperiood, siis seda kajastab õpetaja e-kooli koduse ülesande täitmise tähtajas.
 4. Õpetajad arvestavad ülesannete mahu puhul õpilase üksinda töötamise võimekust.
 5. Õpilasel tuleb esitada tööd õigeaegselt vastavalt e-koolis märgitud kuupäevale ja keskkonnale. Õpilast hinnatakse vastavalt Kuldre Kooli hindamisjuhendile numbriliste hinnetega.
 6. Õigeaegselt esitamata hindeliste tööde puhul märgitakse e-päevikusse „!“ ja lisatakse juurde esitamata töö nimetus.
 7. Kui õpilane pole uueks tähtajaks (10 õppepäeva jooksul) tööd esitanud, kannab õpetaja e-päevikusse „!“ asemele „puuduliku“ hinde. Õpetaja lisab „puudulikule“ hindele juurde kommentaari.
 8. Õpetajatel on õigus lõimida erinevaid õppeaineid ja anda ülesandeid ühe pikemaajalise õppeülesandena ning hinnata või tagasisidestada õpilase teadmisi ja oskusi vastavates õppeainetes.
 9. Õpetajad on kätte saadavad igal tööpäeval e-posti või e-kooli vestluse kaudu kella 8.00- 15.00 kui ei ole kokku lepitud teisi kellaaegasid või muid suhtluskanaleid. Pärast kella 16.00 saadetud sõnumitele või teadetele ei pea õpetaja samal päeval enam vastama.
 10. Kui e-õppepäev on kooli poolt korraldatud ühe üksiku päevana, võib õpilasele antud õppeülesanded kajastuda ka paberkandjal. Tehtud töö esitab õpilane õpetajale järgmises õppetunnis.
 11. E-õppes ilma mõjuva põhjuseta mitteosalemine loetakse koolikohustuse mittetäitmiseks ja sel juhul kaasatakse klassijuhatajat ning vajadusel tugispetsialisti ja/või KOVi lastekaitsespetsialisti.

Õppetöö korraldus Kuldre Koolis alates 01.09.2020

Kooli tulek:

 • ka kergemate haigustunnustega (nohu) jääb õpilane/töötaja koju ja võtab ühendust perearstiga;
 • Kui kehatemperatuur on üle 37 kraadi või alla 36 kraadi, last kooli saata ei tohi!
 • koolil on õigus ka väheste haigustunnustega õpilane/töötaja kohe koju saata; 
 • kui perearst on saatnud testima, siis tuleb kindlasti kodus olla testitulemuse teadasaamiseni;
 • Kui õpilane läheb vanematega reisile riskiriiki, kus viirusesse nakatunute arv on 100 000 elaniku kohta üle 16, jääb ta 14 päevaks karantiini. Täpsed juhised  https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele.

Koolimajja sisenemine:
 

 • Lapsevanemad ja teised täiskasvanud sisenevad koolimajja üksnes klassijuhataja või kooli juhtkonna loal;
 • koolimajja sisenedes desinfitseerida käed; 
 • garderoobis tohib olla ainult vajadusel (kooli tulles, kehalise kasvatuse tundi minnes, õue ja koju minnes);

 Õppetöö:

 • Vanem teavitab kontaktõppest loobumisest seoses viirusekartusega klassijuhatajat eKooli vahendusel ja võtab vastutuse lapse õppetöös edenemise eest.
 • Õppetöös kasutab igaüks ainult oma isiklikke õppevahendeid (ei laena klassikaaslastelt ega õpetajalt).
 • Haigusnähtudeta või kergete haigusnähtudega karantiinis olemine ei tähenda, et õpilane on õppetööst vabastatud, õppetöö jätkub distantsõppe vormis.

Vahetunnid:

 • Õpilased ei lahku vahetundides oma korruselt (v.a söögivahetund/õuevahetund
 • vahetundides tuleb viibida hajutatult;
 • vahetundides ei viibita ilma mõjuva põhjuseta klassiruumis, vahetundides tuulutatakse klassiruume; 
 • enne järgmisse klassiruumi sisenemist desinfitseerida käed;

Söögivahetunnid:

 • enne sööklasse sisenemist ja sööklast väljumisel tuleb pesta ja kuivatada või desinfitseerida  käed;
 • sööma minnakse klassidele ettenähtud aegadel.

 

Kui tekivad küsimused, probleemid, mured:

 • pöörduda klassijuhataja, sotsiaalpedagoogi, kooliõe või kooli juhtkonna poole;
 • olulised kontaktid väljaspool kooli:

  Portaalid: https://peaasi.ee/. https://www.teeviit.ee/.  
  Rajaleidja nõuandetelefon: 735 0700. 
  Lasteabi telefon 116 111.  

Kuidas käituda õpilase/töötaja haigestumise korral:

 • Haiguspuhangu tekkides piirkonnas kombineeritakse kontakt- ja distantsõpet. Üldjuhul püütakse säilitada 1.- 6. klassi õpilaste kontaktõppe vormi;
 • Haigustunnustega õpilane isoleeritakse teistest ja talle antakse kirurgiline mask. Informeeritakse lapsevanemat, kes tagab lapse koju toimetamise;
 • Kui õpilase COVID-19 diagnoos leiab kinnitust, teavitab lapsevanem sellest kohe klassijuhatajat. Haigusjuhust informeerib klassijuhataja kooli juhtkonda, antud klassi õpilasi ja vanemaid. 
 • Kool võtab ühendust Terviseametiga ja tegutsetakse saadud juhiste põhjal. Lapsevanem ja õpilane jälgivad pidevalt kooli kodulehte ning eKooli, mille kaudu edastatakse vajalikku infot koolis toimuva kohta. 

Tööpakkumine logopeedile!

KULDRE KOOL võtab tööle logopeedi. 
Tööleasumine esimesel võimalusel. 
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad esitada aadressile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tööülesanded

Õpilaste kõneravi korraldamine ja läbiviimine, tööülesanded vastavalt ametijuhendile.

Omalt poolt pakume

Meeldivat töökeskkonda, abivalmit ja sõbralikku kollektiivi. Pikaajalist töösuhet. Vaheldusrikast tööd.

 
 
 
 

Subcategories